مطالب حاوی کلمه کلیدی اتوبوس:

بی‌آرتی

دوشنبه، 04 دی 96
توی اتوبوس بی‌آرتی روی صندلی منتظر نشسته بودم. همه صندلی‌های دیگه پر شده بودن و دیگه کم‌کم موقع رفتن اتوبوس بود. بیرون اتوبوس هم یه صف که منتظر اوم