مطالب حاوی کلمه کلیدی آلوچه:

گوجه‌سبز یا آلوچه؟

چهارشنبه، 10 خرداد 96
در طول تاریخ، همواره بشر سعی داشته تا دانسته‌های خود را بهبود ببخشد. دانشمندان همیشه یافته‌های خود را به عنوان نظریه اعلام می‌کنند و پس از بحث و جد