مطالب حاوی کلمه کلیدی تخیل:

پیمارستان

جمعه، 15 آبان 94
پشت در اتاق عمل منتظر دکتر بودم. چند ساعتی می‌گذشت و هنوز خبری نشده بود. از آن موقعی که مریم را به اتاق عمل برده بودند، افراد زیادی از پرسنل بیمارس