مطالب حاوی کلمه کلیدی خواب:

خواب

دوشنبه، 27 اردیبهشت 95
با یه کتاب قطور چند بار زد روی شونم. انقدر خوابم می‌اومد که اصلا توجهی بهش نکردم و ژاکتم رو کشیدم تا روی سرم، ولی دست‌بردار نبود. دوباره و این بار