مطالب حاوی کلمه کلیدی خون:

زامبی

سه‌شنبه، 12 آبان 94
در زمستان آن سال زامبی‌ها به شهر رسیده بودند. هر سمتی را که نگاه می‌کردی لکه‌های خون بود و جنازه‌هایی که تمام خونشان مکیده شده بود. اگر یک زامبی به