مطالب حاوی کلمه کلیدی سالار:

وب‌اپلیکیشن

سه‌شنبه، 17 اسفند 95
دستم رو زیر چونم گذاشته بودم و با چشم‌هایی که به زور باز نگهشون داشته بودم، به کنسول برازر خیره شده بودم. ایونت‌ها همه به درستی از سرور به من می‌رس