مطالب حاوی کلمه کلیدی ناکازاکی:

مترو

سه‌شنبه، 26 آبان 94
در یکی از روزهای گرم آن سال و در ساعت هفت و نیم صبح، جیم وارد مترو شد. او که آن روز دیر از خواب بلند شده بود، نمی‌خواست وقت را تلف کند و از این دیر