مطالب حاوی کلمه کلیدی پول:

گور پدرت ریاضی عزیز!

سه‌شنبه، 21 آبان 92
ساعت هفت عصر در میدان انقلاب بودم و حس عجیبی داشتم. آن روز ساعت آخر کارم را مرخصی گرفته بودم تا به امتحان دانشگاه برسم و بعد از اینکه از دانشگاه بی